7 причини Вашите деца да владеят френски ези...

Американският бизнес сайт Business Insider представя любопитен списък с аргументи защо е добре все повече  деца да учат красивия език на французите. Ето кои са причините, според авторите: 1)  За тези, които говорят английски език, особено носители на езика, френският е най-лесният чужд език за учене. Може би сте чували, че за тези, които говорят английски език, особено носители на езика, испанският е най-лесният чужд език за учене. Това няма как да е истина, тъй като английският всъщност е „доведеното дете“ на немския и френския език и по-голямата част от корените му водят началото си от галския език. Всъщност в продължение на няколко века френският е официалният език в английския двор. Списъкът от английски думи с френски произход на практика е безкраен. Обратното е валидно със същата сила, т.е. ако знаете френски лесно ще...

Колокации с думата „fish“/ Collocation with “fish”

fish  –(1) animal that lives and breathes in water 1)    Прил.Freshwater (сладководна ~), marine or sea (морска ~), salt-water (соленоводна ~), | tropical (тропическа ~)| predatory (хищна ~)

Expressions avec le mot SOLEIL

1. Apres l’orage vient le SOLEIL След всяка бурята изгрява слънце

Expressions avec le mot CIEL

1. Tomber du ciel Изпратен от небето, „Господ те праща“ 2. Elever quelqu’un jusqu’au ciel Лаская, обсипвам с комплименти 3. Entre ciel et terre Да си между небето и земята, в безизходно положение 4. A ciel ouvert Който е на открито 5. Lever les bras au ciel Да вдигнеш ръце към рая, да търсиш помощ от господ 6. Remuer ciel et terre Буквално да преместиш рая и земята, т.е. „да преобърнеш света“ 7. Etre au septième ciel На седмото небе

Expressions avec le mot CŒUR

Expressions avec le mot 1. Ouvrir son cœur à quelqu’un Да отвориш сърцето си за някого, да се довериш 2. Avoir le cœur sur la main Да си щедър 3. Toucher en plein cœur Да докоснеш нечие сърце, да трогнеш някого 4. Porter quelqu’un dans son cœur Когато някой ти е много скъп, емоционално си привързан към някого 5. Avoir un cœur d’artichaut Да бъдеш сантиментален 6. Avoir un cœur en or Да имаш златно сърце

„Зимен“ речник на английски език

Използвайте тези изрази и думи, за да обогатите  речника си, когато говорите на английски език. 1) black ice – it means a very thin coating of ice found on roads and sidewalks that is difficult to see, and therefore quite dangerous; заледяване Example: Irina said that the black ice on her street caused 3 car accidents. /Ирина каза, че заледяването на по нейната улица причини 3 пътни инцидента./   2) cold snap (n.) – it means a sudden arrival of cold weather; внезапно застудяване Example: Emily wasn’t prepared  for the cold snap – all of her coats were still in storage. /Емили не беше подготвена за внезапното застудяване всичките й палта бяха в килера/   3) to hibernate (v.) – it means to sleep through the winter in order to reserve energy; спя зимен сън, бездействам Example: Whenever December arrives, I just want to hibernate like a bear until spring! /Когато дойде декември просто искам да заспя зимен сън като мечка чак до пролетта./   4) snow drift (n.) – it means a deep pile of snow that builds up because of wind; снежна пряспа Example:  I couldn’t see my car because of the giant snow drift outside the window. /Не...

Кръстословица – BODY PARTS + hidden message

Свържете изображенията с правилната дума, а след това попълнете кръстословицата. Открийте закодираното съобщение! Hint for the hidden message: it’s an idiom which means to ​pay ​attention to everything that is ​happening around you and to what ​people are saying. А ТУК може да намерите отговорите + още 3 идиома с думи свързани с части от тялото.

Кръстословица – body parts KEYS + 4 idioms with body parts

1. have/keep your ear to the ground Explanation: to ​pay ​attention to everything that is ​happening around you and to what ​people are saying Аналог: Отваряй очите си на четири. Example: She is not used to have her ear to the ground and that is why she makes a lot of mistakes. 2. have/keep your feet on the ground (also have both feet on the ground)› Explanation: to be very ​practical and ​see things as they really are Аналог: Стъпил съм здраво на земята Example: In this difficult for the family period you have to keep your feet on the ground and find a solution. 3. have/keep your finger on the pulse Explanation: to be/​stay ​familiar with the most ​recent ​changes or ​improvements Обяснение: да съм в течение на събитията, да следя случващото се Example: Life now is so dynamic so if you want to be a good journalist you have to keep your finger on the pulse. 4. have/hold the whip hand Explanation: to be the ​person or ​group that has the most ​power in a ​situation Обяснение: да си човекът или групата, които са в силната позиция в дадена ситуация Example: During the last ​decade the ​right ​wing of the ​party has ​held the whip ​hand.

Фразеологични глаголи с GIVE + упражнение

Фразеологични глаголи с “GIVE”   Фразеологичен глагол ОБЯСНЕНИЕ ПРЕВОД ПРИМЕР 1. ‘to give away’ means to give something for free, for no payment раздавам I gave away all my old clothes that were too small for me. 2. ‘to give back’ means to return something borrowed връщам I still have your book at home. I must remember to give you it back. 3. ‘to give in’ means to stop making an effort предавам се (не полагам повече усилия) When they die, plants give off gases such as carbon dioxide and methane. 4. ‘to give off’ to produce something such as heat, light, or a smell   отдавам (за топлина, светлина, аромат) When they die, plants give off gases such as carbon dioxide and methane. 5. ‘to give out’ to distribute разпространявам He was giving out leaflets on the street. 6. ‘to give out’ to break down or stop working from tiredness or overuse Аналог на „сдавам багажа“ 1. За човек – свършват ми силите, много се уморих 2. За машина – свършва ресурса, поврежда се My car finally gave out last week. I will have to buy a new one. 7. ‘to give up’ to stop doing something permanently отказвам...

Collocations в английски език

А. Какво е словосъчетание или какво на английски език разбираме под понятието “collocation”? Словосъчетание/ a collocation  в английски език е комбинация от две или три думи, които се използват заедно. Образно казано, те звучат естествено и правилно за носителя на езика, използват се често в ежедневния език от него, а замяната на една от думите в словосъчетанието с друга, макар и синонимна, звучи не просто неестествено, а грешно. Примери: Естествено е да се каже:    Неестествено е да се каже: the fast train fast food    the quick train    quick food a quick shower a quick meal    a fast shower    a fast meal Б. 3 причини, за да учите словосъчетания 1) Ще звучите по-естествено и по-лесно ще комуникирате с носители на езика 2) Ще увеличите речниковия си запас, а това ще Ви даде възможност да се изразявате по-точно и пълно. 3) За човешкия мозък е по-лесно да запомня и използва...