Фразеологични глаголи с GIVE + упражнение

Фразеологични глаголи с “GIVE”   Фразеологичен глагол ОБЯСНЕНИЕ ПРЕВОД ПРИМЕР 1. ‘to give away’ means to give something for free, for no payment раздавам I gave away all my old clothes that were too small for me. 2. ‘to give back’ means to return something borrowed връщам I still have your book at home. I must remember to give you it back. 3. ‘to give in’ means to stop making an effort предавам се (не полагам повече усилия) When they die, plants give off gases such as carbon dioxide and methane. 4. ‘to give off’ to produce something such as heat, light, or a smell   отдавам (за топлина, светлина, аромат) When they die, plants give off gases such as carbon dioxide and methane. 5. ‘to give out’ to distribute разпространявам He was giving out leaflets on the street. 6. ‘to give out’ to break down or stop working from tiredness or overuse Аналог на „сдавам багажа“ 1. За човек – свършват ми силите, много се уморих 2. За машина – свършва ресурса, поврежда се My car finally gave out last week. I will have to buy a new one. 7. ‘to give up’ to stop doing something permanently отказвам...

Урок в един поглед: Present continuouse tense

Забележка: За да видите уголемена снимката, кликнете с десен бутон върху нея и изберете опцията “Преглед на изображението”.

За предимствата да знаеш чужд език

Безспорно ученето на нов език отнема време и изисква отдаване. Ако успеете да овладеете един език до степен, в която да се чувствате спокойни да комуникирате на него, ще се чувствате безкрайно удовлетворени. То е вълнуващо и носещо позитиви. Освен това предлага интелектуални, практически и дори емоционални ползи на всеки, който е приел предизвикателството да учи нов език на каквато и да е възраст. Ето 7, може би, най-значими ползи да знаеш чужд език. 1. По-добри перспективи за намиране на работа – Днес в нашето общество водеща роля има бизнесът, който търси нови перспективи за развитие в и извън рамките на страната, в която е неговото седалище. Ето защо предимство за Вас ще е да знаете езици, както ако си търсите работа, така и за да вършите по-добре настоящата. Компаниите търсят служители, които говорят чужди езици, защото...

Урок в един поглед: модални глаголи в англий...

Словосъчетания с глаголи, които се свързват...

Collocations в английски език

А. Какво е словосъчетание или какво на английски език разбираме под понятието “collocation”? Словосъчетание/ a collocation  в английски език е комбинация от две или три думи, които се използват заедно. Образно казано, те звучат естествено и правилно за носителя на езика, използват се често в ежедневния език от него, а замяната на една от думите в словосъчетанието с друга, макар и синонимна, звучи не просто неестествено, а грешно. Примери: Естествено е да се каже:    Неестествено е да се каже: the fast train fast food    the quick train    quick food a quick shower a quick meal    a fast shower    a fast meal Б. 3 причини, за да учите словосъчетания 1) Ще звучите по-естествено и по-лесно ще комуникирате с носители на езика 2) Ще увеличите речниковия си запас, а това ще Ви даде възможност да се изразявате по-точно и пълно. 3) За човешкия мозък е по-лесно да запомня и използва...

Как да „извличаме“ речников запас: 6 от най-...

Все по-често се говори за това, че когато се преподава чужд език преподавателят не трябва просто да смила новата информация и да я дава в готово вид на своите ученици, а да им помага те сами да стигат до нея като им предлага различни, стимулиращи мисленето има, начини за това. В тази връзка „извличането“ на речниковия запас, а не просто изсипването на куп нови думи е важен момент в ученето на чужд език. Когато се въвеждат нови думи, обучаващите се може да успеят да възпроизведат значението им като се водят от кратката им дефиниция. Думите може да са нови за групата, но различните й членове са различно „изложени“ на влиянието на съответния чужд език, особено английски, и може по-лесно да уловят новите идеи и да дадат подходящ превод. Когато се припомнят вече срещани думи, много по-добре за учещите език е да се сети за...

12 идиома свързани с абстракното значение на...

Better Late Than Never Explanation: a belated achievement is better than not reaching a goal at all. Аналог: По-добре късно, отколкото никога Example: He graduated college when he was 42, better late than never.   On the Spur of the Moment Explanation: a spontaneous or sudden undertaking Обяснение: внезапен порив, спонтанно и неочаквано действие Example: Linda and Louis drove to the beach on the spur of the moment.   Once in a Blue Moon Explanation: means something is rare or infrequent. Аналог: Веднъж на 100 години Example: Homebodies Mary and James only go out once in a blue moon.   Living on Borrowed Time Explanation: Following an illness or near-death experience, many people believe they have cheated death. Аналог: живея втори живот Example: After Martin was struck by lightning, he felt like he was living on borrowed time.   In the Interim Explanation: the period between something that ended and something that happened afterwards; meanwhile Synonym: in the meantime Значение: междувременно Example: The boss will be back next week, the interim, the workers will be stocking shelves and cleaning.   In Broad Daylight Explanation: the event is clearly visible Аналог: посред бял ден Example: Two coyotes brazenly walked across the lawn in broad daylight.   Against the Clock Explanation: the...